QUY TRÌNH: Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THCS

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THCS.


Chi tiết xin xem và tải về tại đây >>>