QUY TRÌNH: Tiếp nhận học sinh người Việt Nam về nước cấp THCS

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS.


Chi tiết xin xem và tải về tại đây >>>