Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
8852487 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Xuân Sơn
8852471 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Hồng Thái Đông
8852480 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Nguyễn Văn Cừ
8852474 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Kim Đồng
8852472 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Hồng Thái Tây
8852481 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Quyết Thắng
8852464 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH An Sinh
8852477 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Mạo Khê A
8852479 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Nguyễn Huệ
8852473 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Hưng Đạo
8852484 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Tràng An
8852467 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Bình Khê I
8852475 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Kim Sơn
8852482 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Tân Việt
8852476 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Lê Hồng Phong
8852488 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Yên Đức
8852478 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Mạo Khê B
8852485 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Việt Dân
8852486 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Vĩnh Khê
8852468 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 6/2020 Trường TH Bình Khê II
8852495 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Bình Dương
8852512 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Việt Dân
8852508 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Nguyễn Huệ
8852496 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Bình Khê
8852505 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Mạo Khê II
8852500 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Hồng Thái Tây
8852515 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Yên Thọ
8852506 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Nguyễn Du
8852510 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Thủy An
8852511 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Tràng An
8852502 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Kim Sơn
8852507 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
8852509 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Tân Việt
8852513 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Xuân Sơn
8852504 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Mạo Khê I
8852503 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 6/2020 Trường THCS Lê Hồng Phong
8852457 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Yên Thọ
8852449 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Sơn Ca
8852441 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Hồng Thái Tây
8852450 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Tân Việt
8852446 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Lê Hồng Phong
8852438 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Hoa Phượng
8852448 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Sao Mai
8852434 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Hoa Anh Đào
8852429 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Bình Dương A
8852432 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Đức Chính
8852439 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Hoàng Quế
8852430 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Bình Dương B
8852445 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Kim Sơn
8852431 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Bình Minh
8852452 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Tràng An
8852456 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Yên Đức
8852454 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Việt Dân
8852451 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Thủy An
8852436 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Hoa Mai
8852437 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Họa Mi
8852428 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN An Sinh B
8852455 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Xuân Sơn
8852442 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 6/2020 Trường MN Hưng Đạo