Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
11216227 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH Mạo Khê A
11216240 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH&THCS Việt Dân (cấp TH)
11216233 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH Tràng An
11216226 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH Lê Hồng Phong
11216225 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH Kim Sơn
11216217 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH Bình Khê
11216219 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH Đức Chính
11216223 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH Hưng Đạo
11216221 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH Hồng Thái Đông
11216216 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH Bình Dương
11216222 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2021 Trường TH Hồng Thái Tây
11216261 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường THCS Tràng An
11216259 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường THCS Nguyễn Huệ
11216246 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường THCS Bình Dương
11216244 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường TH&THCS Việt Dân
11216251 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường THCS Hồng Thái Tây
11216245 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường THCS An Sinh
11216257 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường THCS Nguyễn Du
11216256 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường THCS Mạo Khê II
11216260 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường THCS Thủy An
11216258 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
11216247 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2021 Trường THCS Bình Khê
11216192 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Họa Mi
11216196 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Hồng Thái Tây
11216183 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN An Sinh B
11216189 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Hoa Anh Đào
11216202 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Nguyễn Huệ
11216185 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Bình Dương B
11216194 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Hoàng Quế
11216200 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Kim Sơn
11216190 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Hoa Lan
11216204 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Sơn Ca
11216186 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Bình Minh
11216210 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Xuân Sơn
11216206 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Thủy An
11216209 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Việt Dân
11216184 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Bình Dương A
11216191 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Hoa Mai
11216212 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Yên Thọ
11216201 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2021 Trường MN Lê Hồng Phong