Văn bản
  • Số 139 2020 NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13 2014 NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
  • «Trở về
Số hiệu: 139/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/11/20
Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Trích yếu:
1 of 5